ANBI informatie

Naam instelling: Marokkaans Islamitische Culturele Gemeenschap “El-Feth”
RSIN/Fiscaal-nummer: 6126832

Contact Gegevens
Vereniging El Feth
Wattweg 7
4622 RA Bergen op Zoom
www.masjidelfeth.nl
info@masjidelfeth.nl
KVK-nummer: 40282552
Postadres: Vereniging El Feth, Postbus 402, 4600 AK Bergen op Zoom

De Vereniging El Feth heeft een algemeen nuttige functie. Dat wil zeggen dat alle activiteiten en bestedingen van de Vereniging El Feth in het teken staan van het belang voor de samenleving als geheel en datgene wat voor het welzijn van de samenleving nuttig, gewenst of noodzakelijk is. Gelet op de locatie en islamitische achtergrond van De Vereniging El Feth wordt daarbij een focus aangebracht op de islamitische gemeenschap in Bergen op Zoom en omgeving.

De Vereniging El Feth is primair een islamitische organisatie en heeft als kerntaak het in stand houden en beheren van een moskee. De kernactiviteiten van De Vereniging El Feth zijn logischerwijs religieus van aard. In de eerste plaats is De Vereniging El Feth opgericht om de islamitische gemeenschap in Bergen op Zoom en omgeving een plek te bieden waar zij aan hun religieuze verplichtingen kunnen voldoen (te weten de vijf dagelijkse gebeden, de vrijdagpreek, de taraweeh-gebeden in de ramadan, de feestgebeden, het islamitische dodengebed en de vrijwillige gebeden).

Naast bovengenoemde religieuze activiteiten in strikte zin ontplooit de Vereniging El Feth verschillende activiteiten die in een bredere religieuze context kunnen worden geplaatst. Denk daarbij aan educatieve activiteiten, sociaal-culturele activiteiten, sportieve en recreatieve activiteiten, charitatieve activiteiten en overige maatschappelijke activiteiten.

Doelstelling

 1. Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims;
 2. Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Vereniging El Feth  tracht haar doelen te verwezenlijken door:

 1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen;
 2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven;
 3. Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak.

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: dhr. M. El Barmaki
 • Penningmeester: dhr. M. El Fadili
 • Secretaris: dhr. N. El-Allouchi
 • Bestuurslid (onderwijs): M. Bensiamar
 • Bestuurslid (Gebouwbeheer): B. Outaa
 • Bestuurslid (Gebouwbeheer): M. Rabai
 • Bestuurslid (ICT, beeld en geluid): S. Alhor

De bestuursleden zijn conform de statuten gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun verrichte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt hebben als gevolg van de verrichte werkzaamheden declareren, zoals b.v. parkeerkosten, reiskosten of kopieerkosten. Derhalve bedraagt het percentage voor fondsenwerving 0%. Het uitgangspunt binnen de vereniging is dat iedereen vrijwillig de werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het principe van „fisabillilah‟ (voor Allah). We hopen op een vergoeding van onze daden in het hiernamaals en we verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze wereld.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:
Doelstelling: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam.

Activiteiten: Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De financiële realisatie van de verbouwing moskee
 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
 • De verdere ontwikkeling van de activiteiten door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis over de islam verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.

Werving fondsen: De fondsen van vereniging El Feth komen van een vaste groep (leden) donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage en/of eenmalige donaties. Daarnaast verwerft vereniging El Feth fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDeal te doneren..

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap (leden van de vereniging)

Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap middels een Algemene Ledenvergadering. De fondsen worden besteed aan de volgende zaken:

 • Aanschaf nieuwe gebedsruimte en verbouwing daarvan
 • Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen, huur huidige pand)
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
 • Aanschaf promotiemateriaal
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig

Download hier ons beleidsplan

Uitgeoefende activiteiten

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:

 • Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Bergen op Zoom en omgeving
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Bergen op Zoom en omgeving
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
 • Gebed bij overlijden, gebed bij feestelijkheden en vrijwillige gebeden
 • Wekelijks wordt les gegeven in de Arabische taal en islamitische les aan alle leeftijden.
 • De activiteitencommissie organiseert minimaal 1x per maand een Nederlandstalige en/of Arabischtalige lezingen, activiteiten voor jongeren op het gebied van sport/gezondheid/maatschappelijk
  Hierbij wordt een aspect van het Islamitische geloof besproken. Waarover meer te lezen is op www.facebook.com/moskee-elfeth
 • Online vraag en antwoord m.b.t. islamitische zaken info@masjidelfeth.nl
 • Structureel overleg met stakeholders (gemeente, buurt e.d.);
 • Open dagen en rondleidingen voor geïnteresseerden
 • Samen met 9 andere moskeeën in Brabant en Zeeland werken aan versterking moskeebesturen en haar activiteiten.

Activiteiten m.b.t. realisatie nieuwe moskee:
Vereniging El-Feth heeft sinds juli 2012 een nieuwe locatie verworven,  Sindsdien hebben er verschillende activiteiten. Zie hiervoor het beleidsplan.

Fondsenwervende activiteiten:
De vereniging ontvangt geen enkele vorm van subsidie van overheidsinstellingen of instellingen uit het buitenland. Fondsen worden voornamelijk verworven middels de volgende mogelijkheden:

Financiële verantwoording:
Jaarlijks wordt er uiterlijk 2 maanden na een boekjaar zowel een inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd aan de leden in de algemene ledenvergadering. Deze word tevens gepubliceerd op de website van de vereniging.

Klik hier voor het meest actuele overzicht van de jaarcijfers.